Góc nhìn
Khoảng năm 1972-1973, khi Việt Nam còn chia cắt, một bác sĩ Mỹ nói ông và các đồng nghiệp nghĩ rằng Việt Nam sẽ sớm thống nhất vì ông chưa thấy một dân...