Chuyện hai người
Năm sắp hết rồi, nhìn lại một năm xem mình đã có những điều gì chưa đúng trong hành xử nơi công cộng? Chưa phải với ai? Có gì quá trớn? Đã nói lời yêu...